امروز : جمعه 2 آبان 1399
شرکت توانیر
شرکت توانیر
پرچم ایران
ثبت پیشنهاد - کاربر مهمان
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

روش کنترل و پایش متمرکز روشنایی معابر جهت صرفه ...

استفاده از یک سیستم پیشرفته کنترل متمرکز روشنایی معابر با نصب یک سیستم هوشمند و ثبت اطلاعات مرب...

تعداد پیشنهاد : 4
“داخل سازمان”
بیشترین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

انعکاس گسترده اقدامات برجسته دفتر نظارت بر توزیع د...

پسشنهاد میشود به منظور بهبود اطلاع رسانی اقدامات مهم بخش توزیع در حوزه های مهندسی، بهره برداری،...

تعداد پیشنهاد : 957
“خارج سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده خارج از سازمان

فراخوان پیشنهادات نظارت بر توزیع

نظارت مستمر بر ناوگان سبک و سنگین و اعتبار جدید جهت خرید ناوگان جدید

تعداد پیشنهاد : 19
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های مصوب

انعکاس گسترده اقدامات برجسته دفتر نظارت بر توزی...

پسشنهاد میشود به منظور بهبود اطلاع رسانی اقدامات مهم بخش توزیع در حوزه های مهندسی، بهره برداری،...

تعداد پیشنهاد : 236
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های اجرا شده

انعکاس گسترده اقدامات برجسته دفتر نظارت بر توزی...

پسشنهاد میشود به منظور بهبود اطلاع رسانی اقدامات مهم بخش توزیع در حوزه های مهندسی، بهره برداری،...

تعداد پیشنهاد : 134
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد مصوب

تهیه دستورالعمل ایمنی در عملیات شناسائی و برکنا...

پیشنهاد می شود دستورالعملی با عنوان ستورالعمل ایمنی در عملیات شناسائی و برکناری پایه ها و شبکه...

تعداد پیشنهاد : 72

آمار کلی پیشنهادها

  • تعداد ثبت شده: 12595
  • در دست بررسی: 1820
  • مصوب: 2089
  • رد شده: 8049
  • اجرا شده: 754

نظرسنجی

نظرسنجی وجود ندارد